Aa

Kéo dài thời gian thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính

Thứ Ba, 28/03/2023 - 16:19

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 302/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng CSDL về địa giới hành chính.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012, Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 và Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31/12/2025. Trong đó:

Nhiệm vụ của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/12/2023.

Nhiệm vụ của các bộ, cơ quan trung ương phải hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025.

Năm 2023, giải quyết các khu vực chưa thống nhất địa giới đơn vị hành chính các cấp mới phát sinh do có sai sót trong quá trình lập hồ sơ, bản đồ

Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ của dự án trong từng năm. Cụ thể, năm 2023, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết khu vực chưa thống nhất địa giới đơn vị hành chính do lịch sử để lại.

Giải quyết các khu vực chưa thống nhất địa giới đơn vị hành chính các cấp mới phát sinh do có sai sót trong quá trình lập hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã; tổ chức thực hiện việc xác định địa giới đơn vị hành chính trên thực địa theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Kiểm tra nghiệm thu, đánh giá chất lượng các sản phẩm của Dự án theo quy chuẩn kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp và theo yêu cầu của Dự án.

Thẩm định hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo yêu cầu của Dự án.

Lập hồ sơ xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Năm 2024, hoàn thành thẩm định hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp

Năm 2024, hoàn thành thẩm định hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo yêu cầu của Dự án.

Xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo trên thực địa theo quyết định của cấp có thẩm quyền và chuyển vẽ lên bản đồ địa giới đơn vị hành chính hệ tọa độ quốc gia VN-2000 để đưa vào quản lý, sử dụng.

Năm 2025, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới đơn vị hành chính và tập huấn, chuyển giao phần mềm quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu đến các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Giải quyết dứt điểm các công việc còn lại và tổ chức tổng kết công tác triển khai thực hiện Dự án.

Kể từ ngày 28/3/2023, tạm dừng việc chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đến khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ có quyết định công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp của địa phương đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo yêu cầu của Dự án./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top