Reatimes.vn

Quảng Nam áp dụng quy định mới về thẩm quyền phê duyệt dự án

Quảng Nam áp dụng quy định mới về thẩm quyền phê duyệt dự án

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh.
16:45, 07/12/2022

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ phê duyệt các dự án do cấp tỉnh quản lý, trừ các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo; các dự án khác theo quy định của Chính phủ; các dự án phân cấp phê duyệt cho Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các sở và Chủ tịch UBND cấp huyện.

Quảng Nam phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự án theo nhiều nhóm khác nhau.

Phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự án

Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt các dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh quản lý, do các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phê duyệt các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng do cấp tỉnh quản lý (trừ các dự án do Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt).

Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt các dự án do cấp huyện quản lý, ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng do cấp tỉnh quản lý được giao cho UBND cấp huyện làm chủ đầu tư (kể cả phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán hoàn thành đối với các dự án này); trừ các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo và các dự án khác theo quy định của Chính phủ.

Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt các dự án do cấp xã quản lý; trừ các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo và các dự án khác theo quy định của Chính phủ. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt các dự án do đơn vị mình quản lý.

Việc phê duyệt điều chỉnh dự án thực hiện như thế nào?

Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp điều chỉnh dự án vượt tổng mức đầu tư theo quyết định chủ trương đầu tư được duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi thực hiện.

Đối với trường hợp điều chỉnh dự án không vượt tổng mức đầu tư theo quyết định chủ trương đầu tư được duyệt thì chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng theo quy định (khoản 1, Điều 22 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ) và gửi cơ quan chủ trì thẩm định dự án để chủ trì thẩm định, trình người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh trước khi triển khai thực hiện.

Chủ đầu tư tự quyết định việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng của dự án (không phát sinh hạng mục công trình mới; không làm thay đổi mục tiêu, công năng và quy hoạch đã được duyệt...).

Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh đối với các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng sẽ do Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án (điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình) nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt đối với các dự án do cấp tỉnh quản lý (trừ các dự án giao UBND cấp huyện làm chủ đầu tư).

Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương thực hiện ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án (điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình) nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt đối với các dự án do cấp huyện quản lý hoặc dự án do cấp tỉnh quản lý được giao cho UBND cấp huyện làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án.

Chủ đầu tư tự quyết định việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế và tổ chức lập hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đối với trường hợp điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng (không phát sinh hạng mục công trình mới) nhằm đáp ứng hiệu quả và yêu cầu sử dụng công trình nhưng không làm thay đổi về mục đích, công năng, quy mô, các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc tại quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt và không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện dự án, trường hợp có yêu cầu điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện thì chủ đầu tư lập hồ sơ, trong đó Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án phải phân tích, đánh giá cụ thể quá trình thực hiện, nguyên nhân chậm trễ và đề xuất thời gian kéo dài thực hiện; gửi cơ quan chủ trì thẩm định dự án để xem xét trình người quyết định đầu tư.

Thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư công

Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh thẩm định các dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; trừ các dự án thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các dự án có công trình cầu từ cấp III trở lên, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc danh mục công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng.

Sở Xây dựng thẩm định đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình đường dây điện chiếu sáng đi kết hợp hoặc đầu tư xây dựng đồng bộ với đường dây điện trung, hạ thế, trạm biến áp cấp điện) và đường bộ trong đô thị (trừ đường Quốc lộ qua đô thị); trừ dự án, công trình thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh.

Sở Giao thông Vận tải thẩm định đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; trừ dự án, công trình thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng và Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; trừ dự án, công trình thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh. Sở Công Thương thẩm định đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây điện chiếu sáng đi kết hợp hoặc đầu tư xây dựng đồng bộ với đường dây điện trung, hạ thế, trạm biến áp cấp điện; trừ dự án, công trình thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng và Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh thẩm định đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn do Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh quản lý; trừ các dự án do các Sở, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và UBND cấp huyện làm chủ đầu tư. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định đối với các dự án nhóm B, nhóm C do cấp huyện, cấp xã quản lý; trừ dự án có công trình cầu từ cấp III trở lên, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc danh mục công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng. Trong trường hợp cần thiết, liên quan đến năng lực của địa phương và tính đặc thù của dự án, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến về thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP