Reatimes.vn

Thanh Hoá tăng cường công tác quản lý khoáng sản

Thanh Hoá tăng cường công tác quản lý khoáng sản

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn.
17:50, 31/08/2022

Cụ thể, ngày 25/8/2022, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Nội dung chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động thăm dò, cấp phép, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Kết quả các hoạt động khoáng sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, đảm bảo theo quy định của pháp luật; các ngành, các cấp chính quyền đã nâng cao trách nhiệm, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; khoáng sản được quản lý, sử dụng ngày càng hiệu quả, tiết kiệm, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng khoáng sản vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản đất san lấp, đá làm vật liệu xây dựng thông thường chưa được chú trọng thực hiện, một số huyện miền núi có tiềm năng khoáng sản nhưng chưa quan tâm đưa vào quy hoạch để phục vụ các công trình tại chỗ nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng; công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở một số địa phương còn chưa chặt chẽ, vẫn để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý về quản lý hoạt động khoáng sản chưa được thực hiện thường xuyên.

chi thi cua chủ tich tinh
Ngày 25/8/2022, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn

Một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản chưa thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, chưa tổ chức đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến khoáng sản theo đúng hồ sơ dự án được thẩm định, phê duyệt; vẫn còn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, chưa chú trọng các giải pháp về an toàn lao động.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên và tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 6/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản cát, sỏi lòng sông chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có liên quan; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung tham mưu, đề xuất theo quy định thuộc lĩnh vực của đơn vị mình được giao thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của UBND cấp huyện, cấp xã; việc chấp hành pháp luật khoáng sản đối với các tổ chức, doanh nghiệp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lắp trạm cân, camera giám sát, chấp hành đầy đủ các quy định theo Giấy phép đã được cấp có thẩm quyền cấp và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Khẩn trương tham mưu, trình duyệt kế hoạch đấu giá và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành…, nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án và tăng thu cho ngân sách nhà nước./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP