Reatimes.vn

Thủ tướng, bộ trưởng được mở rộng thêm một số quyền

Thủ tướng, bộ trưởng được mở rộng thêm một số quyền

Với kết quả biểu quyết 89,23% đại biểu Quốc hội tán thành, chiều 22/11 Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
06:15, 23/11/2019

Theo đó, Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điểm trong điều 28 về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Còn luật cũ thì quy định Thủ tướng "chỉ đạo và thống nhất quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương".

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua luật

Ngoài ra, luật cũng quy định, Thủ tướng quyết định phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng về quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thay vì "quyết định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính của bộ máy nhà nước" như trước đây.

Thủ tướng cũng quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức khác thuộc UBND cấp tỉnh; quyết định thành lập hội đồng, ủy ban hoặc ban khi cần thiết để giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành.

Bộ trưởng có quyền cho từ chức thay vì cách chức

Về nhiệm vụ và quyền hạn của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, luật lần này sửa đổi, bổ sung một số khoản.

Cụ thể, bộ trưởng, thủ trưởng các bộ ngành được thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

So với quy định cũ, bộ trưởng được mở rộng thêm thẩm quyền biệt phái cán bộ, cho từ chức thay vì cách chức.

Ngoài ra bộ trưởng, thủ trưởng các bộ ngành có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, đình chỉ công tác, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trực thuộc.

So với quy định trước đây, luật lần này cũng thay thẩm quyền “cách chức” bằng việc “cho từ chức” và bổ sung thêm quyền điều động, luân chuyển, biệt phái người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trực thuộc.

Luật lần này cũng sửa đổi, bổ sung một số khoản trong điều 40 về cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo đó, vụ, văn phòng, thanh tra, cục, tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập có người đứng đầu. Số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 4; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định cụ thể số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm bình quân không quá 3 người trên một đơn vị.

Hội đồng Nhân dân tỉnh có từ 1 - 2 phó chủ tịch

Đối với luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, lần này quy định rõ, thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm chủ tịch, phó chủ tịch, các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Trường hợp chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh là đại biểu hoạt động chuyên trách thì có 1 phó chủ tịch; trường hợp chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh là đại biểu hoạt động không chuyên trách thì có 2 phó chủ tịch. Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh là đại biểu hoạt động chuyên trách.

Còn thường trực Hội đồng Nhân dân huyện gồm chủ tịch, 1 phó chủ tịch và các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân huyện.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện có thể là đại biểu hoạt động chuyên trách; phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP