Aa

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022: Cần xác định rõ thứ tự ưu tiên

Chủ Nhật, 08/08/2021 - 01:12

Không chỉ dựa trên tình hình thực hiện đầu tư công (ĐTC) 2021, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, địa phương lập kế hoạch ĐTC năm 2022 cần xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch ĐTC năm 2022.

Dựa trên tình hình thực hiện năm 2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi các bộ, ngành, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố về xây dựng kế hoạch đầu tư công (ĐTC) năm 2022. Theo đó, kế hoạch ĐTC năm 2022 phải dựa trên tình hình thực hiện ĐTC năm 2021.

Cụ thể, về tình hình thực hiện kế hoạch ĐTC cả năm 2021, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương cần báo cáo chi tiết tình hình thực hiện thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) và thu hồi ứng trước; tình hình thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự án hoàn thành trong năm; tình hình quyết toán dự án đầu tư hoàn thành, trong đó nêu rõ: Số dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và số vốn còn lại chưa được bố trí để thanh toán so với giá trị quyết toán dự án hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt; số dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán theo quy định đến hết tháng 6/2021, dự kiến đến hết năm 2021, nguyên nhân và giải pháp xử lý.

Xây dựng kế hoạch ĐTC năm 2022 cần căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2021

Đánh giá tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch ĐTC năm 2021 (nếu có) của từng dự án, dự kiến tiến độ giao và khả năng thực hiện, giải ngân các dự án khởi công mới trong năm 2021. Đối với các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn ĐTC năm 2021; tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho đầu tư phát triển.

Đặc biệt, cần đánh giá chính xác, nêu bật các kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch ĐTC năm 2021. Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, giải ngân kế hoạch ĐTC trong năm, phân tích rõ nguyên nhân giải ngân không đạt được tiến độ theo yêu cầu của từng dự án và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện, các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai có hiệu quả và thực hiện thành công kế hoạch ĐTC những tháng cuối năm 2021.

Kế hoạch ĐTC năm 2022 đảm bảo 3 yêu cầu

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 10 năm giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch Phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025; kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được Quốc hội thông qua, nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH của cả giai đoạn 2021 - 2025 và các mục tiêu ĐTC đến năm 2025. Nên việc lập kế hoạch ĐTC năm 2022 phải đảm bảo 3 yêu cầu sau.

Thứ nhất, lập kế hoạch ĐTC năm 2022 phải thực hiện theo đúng các quy định của Luật ĐTC, Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN), các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật ĐTC và Luật NSNN, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN 2022.

Thứ 2, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ĐTC năm 2021, các nội dung trình phê duyệt về mục tiêu, kế hoạch phát triển KTXH, ĐTC 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của quốc gia và từng địa phương, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương giai đoạn 2021 - 2025; các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xác định dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm thực hiện trong năm 2022, chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải.

Thứ 3, xác định rõ mục tiêu, ưu tiên trong kế hoạch ĐTC năm 2022 phù hợp dự kiến kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đang trình cấp có thẩm quyền, trong đó, việc bố trí kế hoạch đầu tư nguồn NSNN phải thực hiện đúng thứ tự ưu tiên, quy định tại Luật ĐTC, Nghị quyết số 973/2020/UBTQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, cần ưu tiên bố trí vốn cho dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển KTXH, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước và bảo đảm phát triển hài hòa giữa các địa phương, từng vùng lãnh thổ. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong năm 2022…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo dự kiến kế hoạch ĐTC năm 2022 theo 5 nội dung, bao gồm: Định hướng ĐTC năm 2022; Dự kiến nhu cầu kế hoạch ĐTC năm 2022 theo từng nguồn vốn; Dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác cho đầu tư phát triển ngoài vốn ĐTC; Các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động các nguồn vốn đầu tư năm 2022 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển KTXH năm 2022; Các đề xuất, kiến nghị và giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch ĐTC năm 2022 của bộ, cơ quan trung ương và địa phương cũng như dự kiến các kết quả đạt được.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top