Aa

Bộ Kế hoạch - Đầu tư và 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối 2019

Thứ Bảy, 29/06/2019 - 05:00

Đối với nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt phương châm chỉ đạo năm 2019 của Chính phủ và bám sát Chương trình hành động nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đi sâu vào việc thông tin và tóm tắt 9 vấn đề trọng tâm mà Bộ đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm như: Kế hoạch năm 2019 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, quản lý vốn, kế hoạch đầu tư công trung hạn, tăng cường quản lý hiệu quả vốn ODA và vốn vay ưu đãi, thu hút FDI, quản lý đấu thầu, hoàn thiện thể chế, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh, công tác thống kê...

Đối với nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt phương châm chỉ đạo năm 2019 của Chính phủ và bám sát Chương trình hành động nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Bộ sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, quyết liệt hành động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, trong đó tập trung vào 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Nhiệm vụ thứ nhất, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước, tổng hợp, phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt khoảng 6,8% và tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân đạt dưới 4%.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhiệm vụ thứ hai là thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ (Tổ 1317), chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và quốc tế, việc thay đổi chính sách của các nền kinh tế chủ yếu, nhận diện rõ thời cơ, thách thức, dự báo các tác động, chủ động xây dựng các kịch bản để kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đối sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thứ ba, Bộ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến đối với 2 dự án luật tại Kỳ họp thứ 8, cụ thể là: (i) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; (ii) Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Thứ tư, tiến hành theo dõi, giám sát, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 và các quyết nghị của Chính phủ tại: (i) Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019; (ii) Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016; (iii) Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017; (iv) Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017; (v) Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017...

Nhiệm vụ thứ năm, triển khai thực hiện đúng tiến độ với chất lượng tốt các đề án, báo cáo được phân công trong đó, tập trung:

(i) Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

(ii) Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể quốc gia;

(iii) Đề án Phân vùng để tổ chức lập Quy hoạch vùng;

(iv) Đề án hình thành và phát triển liên đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam;

(v) Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực thi Điều ước quốc tế về đấu thầu.

(vi) Xây dựng phương án huy động vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông thủy - bộ đồng bộ với phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới Việt Nam - Campuchia;

(vii) Rà soát, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán, thiếu hiệu quả của hệ thống cơ chế, chính sách hiện hành đối với các xã biên giới đất liền;

(viii) Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về cấp vốn cho doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực;

(ix) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

(x) Nghiên cứu giải pháp thu hút FDI trong bối cảnh Hiệp định CPTPP được ký kết và đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với thu hút FDI vào Việt Nam thời gian tới…

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; rà soát, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thi hành Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của 4 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Danh mục quy hoạch tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy định chuyển tiếp quy hoạch theo Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội.

Đồng thời, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ (quy hoạch sản phẩm); tổng hợp, báo cáo Hội đồng Quy hoạch quốc gia về danh sách các quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng…

Bên cạnh đó, Bộ đang triển khai hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia; hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, địa phương và các đơn vị/cơ quan liên quan cập nhật thông tin dữ liệu quốc gia về quy hoạch lên trang web “quyhoachquocgia.mpi.gov.vn” và ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top