Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Bộ Xây dựng công bố thủ tục mới liên quan tới nhà ở và bất động sản

Bộ Xây dựng công bố thủ tục mới liên quan tới nhà ở và bất động sản

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 705/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, bất động sản.
20:00, 16/06/2021

Theo đó, có 3 thủ tục hành chính ban hành mới, cấp tỉnh gồm: Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Có 01 thủ tục hành chính được thay thế: Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

bất động sản
Bộ Xây dựng cải cách nhiều thủ tục liên quan tới nhà ở và bất động sản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân (Ảnh: sưu tầm)

Trong 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, có 01 thủ tục hành chính, cấp trung ương: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư và 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh, gồm: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư; Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài; Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; Cho thuê  nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính, gồm: Chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Để đảm bảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Xây dựng được thực hiện đồng bộ và hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ theo các nhiệm vụ được phân công; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và năm hoặc đột xuất. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo và kiến nghị với Lãnh đạo Bộ các biện pháp cần thiết.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP