Reatimes.vn

Dự thảo Nghị định sử dụng tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư dự án BT

Dự thảo Nghị định sử dụng tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư dự án BT

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Bộ này đang dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT).
08:31, 09/12/2017

Dự thảo đề xuất về sử dụng quỹ đất để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT. Theo đó, quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư áp dụng hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật về đất đai. Quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư là đất chưa giải phóng mặt bằng hoặc đất đã giải phóng mặt bằng.

Giá trị quỹ đất thanh toán là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê. Việc xác định giá trị quỹ đất thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho phép điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng dẫn đến thay đổi giá trị quỹ đất thanh toán thì thực hiện như sau: Giá trị điều chỉnh quỹ đất thanh toán xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

tuyến đường nối từ Vành đai III tới đường 70 được thực hiện từ năm 2014 theo hình thức BT (đổi hạ tầng lấy đất).

Tuyến đường nối từ Vành đai III tới đường 70 được thực hiện từ năm 2014 theo hình thức BT. Ảnh: Trần Kháng.

Dự thảo cũng nêu rõ về sử dụng quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thanh toán Dự án BT.

Căn cứ kết quả việc lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT theo quy định của pháp luật về đầu thầu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư để xác định giá trị quỹ đất thanh toán. Việc xác định giá trị quỹ đất thanh toán thực hiện như sau: Trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất thì giá trị quỹ đất thanh toán là tiền sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp cho thuê đất thì giá trị quỹ đất thanh toán là tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê được xác định theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Việc thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất thực hiện theo nguyên tắc ngang giá. Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán lớn hơn giá trị Dự án BT thì Nhà đầu tư nộp phần chênh lệch bằng tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị Dự án BT thì Nhà nước thanh toán phần chênh lệch cho Nhà đầu tư bằng tiền tại thời điểm quyết toán Dự án BT hoàn thành theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất về sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT. Giá trị trụ sở làm việc thanh toán Dự án BT là giá trị quyền sử dụng đất và giá trị theo đánh giá lại của tài sản trên đất.

Việc sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và được thực hiện sau khi có Quyết định hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cụ thể: Thủ tướng Chính phủ (đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp (đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý).

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP