Aa

Long An: Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Đăng Trung
Đăng Trung pvdangtrung@gmail.com
Thứ Sáu, 01/09/2023 - 05:45

UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP thực hiện một số nhiệm vụ để cải cách hành chính, gỡ vướng mắc do người dân và doanh nghiệp.

Mới đây, UBND tỉnh Long An đã ban hành văn bản số 6505/UBND-THKSTTHC về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, thực hiện Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) , tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, đối với Sở, ngành tỉnh, thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động TTHC về quy định TTHC trong đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó kiên quyết chỉ tham mưu cấp thẩm quyền ban hành TTHC mới trong trường hợp thật sự cần thiết, với chi phí tuân thủ cấp.

Các sở, ngành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời danh mục TTHC và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC; Công khai đầy đủ, chính xác nội dung TTHC theo quyết định công bố của Bộ, ngành trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, Cổng Dịch vụ công của tỉnh để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện, tránh tình trạng tự đặt thêm các thành phần hồ sơ ngoài quy định hoặc cản trở, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Đối với các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử; thực hiện đúng quy trình số hoá hồ sơ TTHC, áp dụng chữ ký số trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo quy trình.

Đồng thời, rà soát, kiến nghị các cấp có thẩm quyền đơn giản hoá, loại bỏ ngay những TTHC đang là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Các cơ quan xử lý kịp thời, đầy đủ các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 3295/KH-UBND ngày 3/11/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025, bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hoá tối thiểu 20% TTHC nội bộ và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ.

UBND tỉnh cũng Giao Giám đốc Sở Nội vụ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, gắn với việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo này. Định kỳ báo cáo tình hình chấp hành chỉ đạo này cho UBND tỉnh theo quy định; 2 kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan theo quy định.

Long An nâng cao công tác cải cách TTHC, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân
UBND tỉnh Long An nâng cao công tác cải cách TTHC, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân

Trước đó, ngày 13/7/2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 644/CĐ-TTg về việc việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Trong những năm vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số quốc gia, qua đó đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, từng bước đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cắt giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc cải cách thủ tục hành chính tại một số bộ, ngành, địa phương còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Phản ứng chính sách trước yêu cầu thực tiễn xã hội còn chậm, thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là với doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, Văn phòng Chính truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với nhiều yêu cầu.../.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top