Aa

Năm 2030: Hậu Giang phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Tư, 15/05/2024 - 09:28

Đến năm 2030, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực tăng trưởng, góp phần quyết định đưa Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, đạt mức thu nhập khá trong vùng; góp phần phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Mục tiêu của Ban thường vụ Tỉnh ủy, được thực hiện theo Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Năm 2030: Hậu Giang phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển- Ảnh 1.

Hiện nay tỉnh Hậu Giang được Chính phủ phê duyệt quy hoạch và đang phát triển 02 KCN diện tích khoảng 492 ha với tỷ lệ lắp đầy 93,32%.

Cụ thể đến 2030, Hậu Giang nâng cao sự đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh từ 50% trở lên.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp tích cực vào tỉ trọng phát triển công nghiệp của tỉnh; góp phần quan trọng vào cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh theo hướng tăng tỉ trọng cho ngành công nghiệp và tỉ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh đạt tối thiểu 45%.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục góp phần quan trọng trong xây dựng, phát triển giá trị văn hóa, xã hội, con người Hậu Giang; góp phần hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển nhanh, bền vững của tỉnh; đóng góp vào chỉ số phát triển con người (HDI) từ 0,7 trở lên.

Hậu Giang phấn đấu trở thành tỉnh có chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) thuộc tốp 5 tỉnh, thành dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Phấu đấu nâng mức đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tăng 0,1%/năm/tổng thu nhập GRDP toàn xã hội hiện tại (tổng thu nhập GRDP toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 là 58.000 tỷ đồng).

Phấn đấu đầu tư ngân sách cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mỗi năm tăng 20% so với mức chi hiện tại đến năm 2030 (mức chi hiện tại 18 tỷ đồng tương ứng 0,12%/ tổng chi ngân sách năm 2023) và đóng góp của xã hội cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chiếm 65% - 70%.

Nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt 12 người trên một vạn dân; trong đó chú trọng phát triển nhân lực trong khu vực doanh nghiệp.

Hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ được tổ chức cơ cấu gắn với định hướng ưu tiên phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, ngành và lĩnh vực theo hướng tự chủ, liên kết, tiếp cận chuẩn mực quốc gia; có tổ chức khoa học và công nghệ của tỉnh được xếp hạng khu vực và cả nước.

Số doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp khoa học và công nghệ và số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng hai lần so với năm 2020 (năm 2020 tỉnh có 03 doanh nghiệp); tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 40% trong tổng số doanh nghiệp.

Số lượng bài báo công bố quốc gia tăng trung bình 10%/năm. Số lượng đơn đăng ký sáng chế và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình 16% - 18%/năm; số lượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tăng trung bình 12% - 14%/năm, 10% - 12% trong số đó được đăng ký bảo hộ ở nước ngoài; tỷ lệ sáng chế được khai thác thương mại đạt 8% - 10% số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ. Xây dựng được hạ tầng khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Năm 2030: Hậu Giang phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển- Ảnh 2.

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo - Mekong Delta 2024. (Ảnh: Cổng TTĐT HG)

Để đạt những mục tiêu trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước trong công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Tiếp tục đổi mới tư duy và cơ chế, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật, nâng cao vai trò quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tỉnh cũng nâng cao tiềm lực và trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo của tỉnh, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm: quan tâm mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài; tăng cường quảng bá về tiềm năng và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Hậu Giang đến các đối tác quốc tế, hợp tác giữa tỉnh với các trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước. Khuyến khích liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh với doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại tỉnh, doanh nghiệp nước ngoài trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top