Aa

Nhà đầu tư thiệt hại sẽ được bồi thường

Thứ Ba, 23/10/2018 - 20:00

Quỹ bảo vệ nhà đầu tư được sử dụng để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư đối với trường hợp công ty chứng khoán mất khả năng hoàn trả tài sản của nhà đầu tư đã nhận quản lý…

cvnhx

Quỹ bảo vệ nhà đầu tư được sử dụng để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư đối với trường hợp CTCK mất khả năng hoàn trả tài sản của nhà đầu tư đã nhận quản lý…

Nhà đầu tư thiệt hại sẽ được bồi thường 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải toàn văn dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) và dự thảo Tờ trình Chính phủ của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Dự thảo trình Chính phủ của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) bao gồm 10 chương và 137 điều. Trong đó, tập trung sửa đổi ở một số vấn đề cơ bản như quỹ bảo vệ nhà đầu tư, vốn điều lệ dưới 30 tỷ đồng không được chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng,…

Về Công ty chứng khoán (CTCK), công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (chương VI), dự thảo Luật sửa đổi theo hướng tách thành 2 hoạt động là cấp phép hoạt động CTCK được thực hiện theo Luật Chứng khoán, đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo Luật doanh nghiệp để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Bổ sung quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong việc giám sát đảm bảo khách hàng tuân thủ quy định giao dịch chứng khoán. Quy định rõ tài sản của khách hàng do CTCK, Công ty quản lý Quỹ (CTQLQ) tiếp nhận và quản lý là tài sản thuộc quyền sở hữu của khách hàng.

Trường hợp CTCK, CTQLQ giải thể hoặc bị phá sản, các tài sản này phải được hoàn trả cho khách hàng sau khi trừ đi nghĩa vụ nợ phải trả của khách hàng đối với công ty quản lý quỹ. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các trường hợp CTCK, CTQLQ giải thể, phá sản.

Quỹ bảo vệ nhà đầu tư ra đời nhằm bảo vệ nhà đầu tư, dự thảo Luật bổ sung quy định về quỹ bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán. Quỹ bảo vệ nhà đầu tư được sử dụng để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư đối với trường hợp CTCK mất khả năng hoàn trả tài sản của nhà đầu tư đã nhận quản lý…

Vốn điều lệ dưới 30 tỷ đồng không được chào bán cổ phiếu

Về chào bán chứng khoán (chương II), dự án này sửa đổi tách bạch điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho phù hợp, đồng thời sửa đổi theo hướng chặt chẽ hơn.

Nâng điều kiện về vốn điều lệ đã góp của tổ chức phát hành tại thời điểm đăng ký chào bán là từ 30 tỷ đồng trở lên (quy định tại Luật hiện hành là 10 tỷ đồng), hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi (quy định tại Luật hiện hành là 1 năm liền trước)...

Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng có điều kiện riêng là điều kiện về tính đại chúng, tối thiểu 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông sở hữu từ một phần trăm (1%) trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 100 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 15% vốn điều lệ của tổ chức phát hành; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% vốn điều lệ của tổ chức phát hành.

Về chào bán chứng khoán riêng lẻ, quy định điều kiện chào bán riêng lẻ theo hướng chặt chẽ hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế, tránh việc các công ty lạm dụng chào bán riêng lẻ thay vì chào bán ra công chúng.

Đối với chào bán cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty đại chúng, đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty đại chúng chỉ bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược.

Việc chuyển nhượng cổ phần, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu ba năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án, Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật (hiện tại không hạn chế đối tượng và thời gian hạn chế chuyển nhượng chỉ là 01 năm).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top