Những thay đổi lớn khi Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực

Những thay đổi lớn khi Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực

Thứ Hai, 01/01/2024 - 00:10

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2023, chính thức công bố ngày 25/12/2023, có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2025. 

Việc xây dựng và ban hành Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát lành mạnh, bền vững và vận hành thông suốt thị trường bất động sản; đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch...

Luật được xây dựng trên quan điểm bám sát các nội dung trong các Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến lĩnh vực thị trường bất động sản. Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về quản lý và phát triển thị trường bất động sản. Kế thừa các quy định hiện hành đang còn phù hợp, đồng thời Luật hóa các quy định liên quan đến phát triển, quản lý, vận hành thị trường bất động sản đã chứng mình tính hiệu quả trong thực tiễn. Giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến bất động sản như đất đai, đầu tư, tài chính, tín dụng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản. Tăng cường vai trò của chính quyền địa phương trong việc quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản.

Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 gồm 10 Chương với 83 Điều, tăng 4 Chương và tăng 1 Điều so với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 với nhiều điểm mới dự báo sẽ có tác động mạnh mẽ đến chuyển động của thị trường bất động sản trong thời gian tới, khi luật có hiệu lực thi hành. 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top