Aa

Phát triển nhà ở gắn với phát triển bền vững thị trường bất động sản

Việt Khoa
Việt Khoa tranvietkhoa1987@gmail.com
Thứ Sáu, 15/10/2021 - 10:45

Đây là nội dung được trao đổi tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 do Bộ Xây dựng vừa tổ chức.

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040”. Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, các hiệp hội và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản; qua đó đề xuất một số quan điểm, xác định rõ định hướng về phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu nhà ở toàn dân và các nhóm đối tượng trong chính sách hỗ trợ nhà ở.

toàn cảnh
Toàn cảnh Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Diện tích nhà ở bình quân đạt 24,4 m2/người

Theo Bộ Xây dựng, trong giai đoạn năm 2011 - 2020, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 ban hành theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được tổ chức triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả trong hoạt động phát triển nhà ở, đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường và xây dựng, thực thi chính sách nhà ở cho từng nhóm đối tượng cần hỗ trợ về nhà ở.

Sau gần 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đến nay việc phát triển nhà ở đã đạt được những kết quả tích cực, chất lượng nhà ở ngày càng được nâng cao, từng bước tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là người nghèo, các đối tượng xã hội có khó khăn về nhà ở có khả năng cải thiện chỗ ở, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Cụ thể là:

Đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt 24,4m2. Tại khu vực đô thị đạt 25,1m2 sàn/người (tăng thêm 3,8m2 sàn/người so với năm 2011). Tại khu vực nông thôn năm 2020 đạt 24,0m2 sàn/người (tăng 6,2m2 sàn/người so với năm 2011).

Chất lượng nhà ở nâng cao, đa số các hộ dân cư đều có nhà ở và đang sống trong những ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố, tỷ lệ hộ sống trong nhà kiên cố hoặc bán kiên cố tăng lên tới 93,1% tổng số hộ có nhà ở.

Chính sách phát triển nhà ở thương mại trong giai đoạn 2011 - 2020 đã khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển xây dựng nhà ở, đa dạng hóa các sản phẩm nhà ở, góp phần phát triển thị trường nhà ở và đáp ứng được phần lớn nhu cầu của người dân.

Về chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội cho thấy, đến nay trên cả nước đã hoàn thành khoảng 260 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, tương ứng khoảng 110.000 căn, tương đương 5,5 triệu m2 nhà ở. Hiện đang tiếp tục triển khai hơn 270 dự án, tương đương khoảng 256.000 căn, với tổng diện tích khoảng 12,8 triệu m2 nhà ở.

Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn, người nghèo khu vực thiên tai, bão lụt ước tính đạt khoảng 500.000 hộ dân, tương đương với khoảng 2 triệu người dân có chỗ ở an toàn.

Kết quả đạt được trong những năm qua đã khẳng định việc triển khai có hiệu quả các chính sách về nhà ở đã đề ra tại Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, trong giai đoạn 2011 - 2020, hệ thống các quy định của pháp luật và các cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở đã được ban hành mới; điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực phát triển nhà ở.

Dự thảo đặt ra 5 mục tiêu quan trọng

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược nhà ở quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, xác định các tồn tại, vướng mắc, dự báo nhu cầu nhà ở nói chung và của các nhóm đối tượng cần được hỗ trợ về nhà ở, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện Dự thảo lần thứ 5 Chiến lược nhà ở quốc gia 2021 - 2030 và tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và các hiệp hội, doanh nghiệp, bộ ngành và địa phương, theo đó xác định những định hướng về phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu nhà ở toàn dân và các nhóm đối tượng trong chính sách hỗ trợ nhà ở.

Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2040 đặt ra 5 mục tiêu cơ bản sau:

Thứ nhất, phấn đấu phát triển và cải tạo sửa chữa nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2030 đạt 1,032 tỷ m2, tương ứng với khoảng 11,9 triệu căn nhà.  Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu nguời toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27m2 sàn/người, đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 30m2 sàn/người.

Thứ hai, tăng tỷ trọng cơ cấu nhà cho thuê, đa dạng hóa, đẩy mạnh việc phát triển nhà ở thương mại có diện tích trung bình và có giá cả hợp lý, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân. Đẩy mạnh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại các đô thị gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Thứ ba, xây dựng và kết cấu lại các chính sách cụ thể riêng cho từng loại hình nhà ở, nhóm đối tượng mục tiêu của chính sách nhà ở xã hội bao gồm công nhân, người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân.

Thứ tư, hoàn thiện, sửa đổi quy định về việc quản lý, phát triển nhà ở theo quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà.

Thứ năm, đặt ra hệ thống mục tiêu cụ thể có kèm theo các chỉ tiêu về phát triển nhà trong giai đoạn 2021 - 2030 trong đó một nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nhà ở cho công nhân.

Phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, xây dựng “Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040” là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước giao cho ngành Xây dựng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đặc biệt là các chỉ tiêu về nhà ở xã hội và chính sách đảm bảo an sinh về nhà ở trong giai đoạn mới.

Việc xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia là định hướng quan trọng để nghiên cứu, xây dựng và ban hành chính sách về nhà ở trong thời gian tới, đồng thời căn cứ để các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2040.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, trong giai đoạn sắp tới, bên cạnh việc thực hiện xây dựng chính sách để thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, tăng thu cho ngân sách Nhà nước, thu hút lực lượng lao động và thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng, Nhà nước quan tâm vẫn là phải thực hiện các chính sách an sinh về nhà ở, quan tâm, chăm lo hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội; người yếu thế, hộ gia đình, cá nhân là người có công với cách mạng, hộ nghèo tại khu vực nông thôn, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai… để góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Tại Hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, các hiệp hội và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đã tập trung thảo luận, trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, cụ thể.

Các đại biểu cơ bản đánh giá cao sự công phu, khoa học trong việc xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040, trên cơ sở phân tích tồn tại khó khăn, bối cảnh và dự báo xu hướng phát triển nhà ở để xác định mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn, từ đó đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Theo đó, quan điểm phát triển nhà ở trong giai đoạn tới là tạo điều kiện cho mọi người dân có chỗ ở, chú trọng nâng cao chất lượng nhà ở, cập nhật xu hướng phát triển nhà ở xanh, thông minh; phát triển nhà ở phải gắn với phát triển đô thị, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư cũ; phát triển nhà ở trong bối cảnh hậu Covid-19; phát triển nhà ở gắn với phát triển thị trường bất động sản bền vững... Đồng thời, phải có chính sách trọng tâm tới nhóm đối tượng nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị. Các đại biểu đều nhất trí cho rằng đây cũng là căn cứ quan trọng đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản trong thời gian tới.

Sau khi tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, Bộ Xây dựng dự kiến sẽ hoàn thiện Dự thảo Chiến lược nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý IV năm 2021./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top