Aa

Quảng Nam: Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước từ năm 2022

Chủ Nhật, 28/11/2021 - 06:15

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022.

Đối với trường hợp thuê đất trả tiền hằng năm không thông qua hình thức đấu giá thì đơn giá thuê đất hàng năm = mức tỷ lệ (%) nhân (x) giá đất tính thu tiền thuê đất. Trong đó, đáng chú ý, tỷ lệ đơn giá thuê đất đối với đất khu công nghiệp được thành lập theo quy định của Chính phủ và đất thuộc dự án sử dụng đất trong cụm công nghiệp có tỷ lệ là 0,7% (quy định cũ là 0,5%).

Quy định mới về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước tại Quảng Nam sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2022.

Trường hợp diện tích đất thuê có nhiều mục đích khác nhau thì tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất được xác định theo tỷ lệ (%) để tính đơn giá tương ứng với mục đích thuê đó. Trường hợp người thuê đất thực hiện dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất sử dụng cho kinh tế trang trại; dự án hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa nhưng không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư quy định của pháp luật về đầu tư mà dự án này đầu tư tại địa bàn cấp huyện thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; khu công nghiệp; khu kinh tế; cụm công nghiệp thì được lựa chọn áp dụng một trường hợp có tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất thấp nhất tại phụ lục đính kèm quy định này.

Đối với trường hợp thuê đất trả tiền hằng năm thông qua hình thức đấu giá thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn một năm. Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.

Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá thì đơn giá được xác định theo thời hạn sử dụng đất tương ứng với thời gian thuê đất. Giá đất theo thời hạn sử dụng đất tương ứng với thời gian thuê đất được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Với trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn thuê đất. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê được xác định theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Về khung giá thuê mặt nước (trừ khu vực biển), dự án sử dụng mặt nước cố định (mặt nước để sử dụng cho dự án cố định tại một địa điểm nhất định, xác định rõ tọa độ cố định mặt nước cho thuê trong suốt thời gian thực hiện dự án) trong khung từ 20.000.000 đồng/km2/năm đến 300.000.000 đồng/km2/năm. Dự án sử dụng mặt nước không cố định (mặt nước cho thuê không xác định rõ giới hạn trong phạm vi tọa độ nhất định để cho thuê và dự án hoạt động không cố định tại một địa điểm nhất định) trong khung từ 100.000.000 đồng/km2/năm đến 750.000.000 đồng/km2/năm.

Đơn giá cho thuế đất của Quảng Nam được cụ thể hóa, minh bạch, rõ ràng áp dụng từ năm 2022.

Về đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm không thông qua hình thức đấu giá, đối với đất xây dựng công trình ngầm không gắn với công trình xây dựng trên mặt đất thì đơn giá thuê đất bằng 20% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm có cùng mục đích sử dụng (trường hợp thuê đất trả tiền hằng năm) và đơn giá thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng 20% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất. Đối với đất xây dựng công trình ngầm gắn với phần ngầm công trình xây dựng trên mặt đất mà có phần diện tích xây dựng công trình ngầm vượt ra ngoài phần diện tích đất trên bề mặt có thu tiền thuê đất thì đơn giá thuê đất của phần diện tích xây dựng công trình ngầm vượt thêm này thì cũng được xác định đơn giá như trên.

Trường hợp đấu giá thuê đất xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) thì giá khởi điểm được xác định theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Với các trường trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trả tiền hằng năm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất, thuê mặt nước (đang còn thời hạn thuê) mà đơn giá thuê đất, thuê mặt nước đã hết thời hạn ổn định, trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng vì nguyên nhân khách quan chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước cho thời hạn ổn định tiếp theo thì việc quyết định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước cho thời hạn ổn định tiếp theo thực hiện chính sách, pháp luật của từng thời kỳ. Những trường hợp trên cơ quan thuế tạm thời áp dụng quyết định đơn giá cũ để tạm thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Sau khi có quyết định phê duyệt đơn giá thuê đất, thuê mặt nước mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì thông báo điều chỉnh thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo đơn giá thuê đất, thuê mặt nước mới.

Đối với các hồ sơ đề nghị xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày hiệu lực thi hành của Quyết định này, nhưng do nguyên nhân khách quan mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa xác định được nghĩa vụ tài chính phải nộp ngân sách Nhà nước thì việc thực hiện nghĩa vụ tài chính được xác định tại thời điểm tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top