Reatimes.vn

Quảng Nam nói gì về việc chuyển đổi đất rừng sản xuất để làm khu công nghiệp?

Quảng Nam nói gì về việc chuyển đổi đất rừng sản xuất để làm khu công nghiệp?

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản giải trình về việc chuyển đổi đất rừng sản xuất để đầu tư khu công nghiệp ở huyện Núi Thành.
06:33, 30/10/2021

Việc giải trình này theo yêu cầu của các bộ: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Công an; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nội dung giải trình liên quan đến hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hoà (huyện Núi Thành).

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa thuộc danh mục công trình, dự án nằm trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Nam đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 7/10/2019.

Khu công nghiệp huyện Núi Thành
Đầu tư 1.540 tỷ đồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hoà.

Tuy nhiên, hiện nay kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã kết thúc nhưng quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030 chưa được phê duyệt theo Luật Quy hoạch, đề nghị xác định sự phù hợp của dự án với định hướng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021 - 2030.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã có Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 1/6/2021 về kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu thời kỳ 2021 - 2030 tỉnh Quảng Nam. Theo đó dự án Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa được tiếp tục đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Núi Thành.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cho biết việc phê duyệt đầu tư chưa phù hợp với quy định tại Khoản 4, Điều 41, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ: “Đối với dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng, thì chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là một nội dung trong chấp thuận chủ trương đầu tư dự án”.

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 nhưng đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam mới đang tiến hành các thủ tục xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết việc xác lập các hồ sơ có liên quan xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa được UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ để thẩm định, tham mưu UBND tỉnh có Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 8/01/2021 trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án; các hồ sơ có liên quan được gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được Bộ Công an xác định đầy đủ thành phần theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 (Quyết định này được ban hành sau thời điểm UBND tỉnh có Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 08/01/2021).

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam rà soát lại khu vực chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ vì theo quyết định này thì địa điểm thực hiện dự án tại xã Tam Anh Nam, nhưng trong hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng rừng lại thuộc 2 xã Tam Anh Bắc và Tam Anh Nam. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết trên cơ sở vị trí, ranh giới dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt, theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Núi Thành xác định diện tích 80,13ha đất có rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng theo đề nghị của UBND tỉnh trước đây tại Tờ trình số 133/TTr-UBND tỉnh ngày 8/01/2021 và Công văn số 1166/UBND-KTN ngày 8/3/2021 về việc giải trình một số nội dung theo đề nghị của Tổng cục Lâm nghiệp về chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án thuộc địa bàn xã Tam Anh Nam và Tam Anh Bắc (huyện Núi Thành).

Qua kiểm tra báo cáo đề xuất dự án đầu tư do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa cung cấp, thì các vị trí, tọa độ ranh giới dự án trong báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoàn toàn trùng lặp với vị trí ranh giới xác nhận hiện trạng rừng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, trong báo cáo đề xuất dự án đầu tư xác định chỉ nằm ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành là chưa đúng với thực tế. Do đó dẫn đến việc thẩm định, tham mưu ban hành quyết định đầu tư dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 chỉ có xã Tam Anh Nam là chưa phù hợp và đúng như kiến nghị của Bộ Công an. Vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ tham mưu ban hành quyết định đầu tư dự án) để có giải trình, làm rõ theo đề nghị của Bộ Công an.

Khu công nghiệp An An Hòa
UBND tỉnh Quảng Nam giải trình các ý kiến của các Bộ về hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án này.

Đối với ý kiến của Bộ Công thương về tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp và tính khả thi của các dự án đầu tư thứ cấp dự kiến thu hút đầu tư trong cả khu công nghiệp và toàn bộ Khu kinh tế mở Chu Lai; tránh tình trạng liên tục điều chỉnh quy hoạch, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, theo tổng hợp số liệu báo cáo của các đơn vị chủ đầu tư các dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm hiện nay (ngày 11/9/2020) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 11 khu công nghiệp.

Trong đó, Khu kinh tế mở Chu Lai có 8 khu công nghiệp, tổng diện tích đất công nghiệp tại các khu công nghiệp đã cho các dự án đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuê lại đất là 1.314,04 ha/2.060,81ha đất công nghiệp có thể cho thuê, tỷ lệ lấp đầy đạt 63,76%, đáp ứng điều kiện tỷ lệ lấp đầy tối thiểu 60% đảm bảo để phát triển thêm khu công nghiệp mới.

Về tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp, tính khả thi của dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 8098/BKHĐT-QLKKT ngày 07/12/2020 và trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hoà có tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.540 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 462 tỷ đồng. Theo Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này, UBND tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm kiểm tra, xác định việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất; bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử đụng đất để thực hiện dự án. Có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các cơ quan có liên quan phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP