Aa

Sửa Luật Thủ đô, xin ý kiến Bộ Chính trị những chính sách đặc thù, vượt trội cho Hà Nội

Thứ Năm, 28/07/2022 - 14:00

Đảng đoàn Quốc hội yêu cầu sửa đổi Luật Thủ đô; lấy ý kiến các cơ quan có liên quan theo quy định và báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về những nội dung chính sách đặc thù, có tính đột phá, vượt trội hơn cho Hà Nội.

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị giao “Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo sửa đổi Luật Thủ đô và một số luật có liên quan theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội, trong đó lưu ý đến việc chủ động nguồn thu, nhiệm vụ chi nhằm ưu tiên hơn nữa nguồn lực đầu tư cho phát triển, bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo cơ quan có liên quan tiến hành sơ kết việc thực hiện 2 Nghị quyết: Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP. Hà Nội. Sau đó trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bảo đảm hoàn thành trong quý IV năm 2023.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra, báo cáo ý kiến về kết quả sơ kết việc thực hiện thí điểm các nghị quyết với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội, Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo cơ quan có liên quan tiến hành sơ kết việc thực hiện Nghị quyết này báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm 2022; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra, báo cáo ý kiến về kết quả sơ kết, tổng kết với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sửa Luật Thủ đô vào năm 2023

Đảng đoàn Quốc hội cũng đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, rà soát, tổng kết việc thi hành Luật Thủ đô và các luật, nghị quyết có liên quan, đề xuất nội dung sửa đổi Luật Thủ đô để làm cơ sở xem xét bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: Hoàng Hà)

Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội theo dõi, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát Luật Thủ đô để tham gia ý kiến và giám sát việc thực hiện, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Đồng thời đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chuẩn bị đề nghị xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. 

Trường hợp các cơ quan hoàn thành việc rà soát, đánh giá sớm hơn thời hạn theo yêu cầu thì kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét hoặc trình Quốc hội xem xét bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 bảo đảm hồ sơ, trình tự, thủ tục.

 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra đề nghị xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngay sau khi Chính phủ có đề nghị chính thức về nội dung này.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chuẩn bị nội dung tham gia thẩm tra đối với đề nghị xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) khi có yêu cầu.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua bảo đảm nội dung sửa đổi Luật thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các yêu cầu tại Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan theo quy định và báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về những nội dung chính sách đặc thù, có tính đột phá, vượt trội hơn cho Thủ đô Hà Nội so với quy định hiện hành.

Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và xây dựng dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội…/.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top