Aa

Tập đoàn Nam Cường nói gì về tiền sử dụng đất 10,6ha đất tại Dự án đầu tư xây dựng Khu Thương mại - Du lịch - Văn hóa và đô thị mới phía Tây thành phố

Thứ Năm, 29/06/2023 - 09:45

Tập đoàn Nam Cường là đơn vị được giao làm Chủ đầu tư thực hiện Dự án xây dựng hệ thống giao thông chính trong Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương.

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giao thông chính trong Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương là dự án được Chính phủ cho phép thực hiện theo hình thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo Văn bản 1141/CP-NN ngày 18/12/2001. Quỹ đất được sử dụng để tạo vốn xây dựng cho Dự án trên được đối trừ bằng quỹ đất trong dự án Khu Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương.

Ngày 31/3/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 856/KL-TTCP về trách nhiệm của UBND tỉnh Hải Dương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2016 - 2020. Trong phần kiến nghị của Kết luận Thanh tra có yêu cầu:

…"Dự án khu dân cư Bắc đường 52m thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu Thương mại - Du lịch - Văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương: UBND tỉnh Hải Dương rà soát phần diện tích đất đã thu hồi của Công ty Nam Cường, xác định giá trị đền bù theo quy định của pháp luật tại các thời điểm thu hồi đất; chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác định lại giá đất đối với khu dân cư Bắc đường 52m theo đúng quy định của pháp luật; rà soát chính xác diện tích đã bàn giao thực tế cho chủ đầu tư dự án để xác định giá trị quỹ đất đối ứng làm cơ sở thanh toán với Chủ đầu tư khi quyết toán tổng thể giá trị công trình của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phải tính đúng, tính đủ, đúng thời điểm theo quy định của pháp luật, không để thất thoát ngân sách Nhà nước. Trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra, nếu có phát hiện vi phạm pháp luật về hình sự thì chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định"...

Để triển khai thực hiện Kết luận Thanh tra số 856/KL-TTCP ngày 31/3/2023 của Thanh tra Chính phủ, ngày 26/5/2023 UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 1773/KH-UBND về việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 856/KL-TTCP. Theo nội dung kế hoạch, UBND tỉnh Hải Dương giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường:

…"Chủ trì và tham mưu rà soát phần diện tích đất đã thu hồi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường, xác định giá trị đền bù theo quy định pháp luật tại các thời điểm thu hồi đất; xác định lại giá đất đối với khu dân cư Bắc đường 52 theo đúng quy định của pháp luật; rà soát chính xác diện tích đã bàn giao thực tế cho chủ đầu tư dự án để xây dựng giá trị quỹ đất đối ứng làm cơ sở thanh toán với chủ đầu tư khi quyết toán tổng thể giá trị công trình của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phải tính đúng, tính đủ, đúng thời điểm theo quy định của pháp luật, không để thất thoát ngân sách Nhà nước đối với Dự án khu dân cư Bắc đường 52 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây, TP. Hải Dương"...

Căn cứ vào nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận Thanh tra Chính phủ của UBND tỉnh Hải Dương về việc rà soát, tính tiền sử dụng đất đối với Dự án khu dân cư Bắc đường 52 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây, TP. Hải Dương, Tập đoàn Nam Cường thấy rằng:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ: "Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm có quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm bàn giao đất thực tế".

Trên thực tế việc bàn giao đất của dự án: "Tiến độ giải phóng mặt bằng chậm dẫn tới dự án thực hiện kéo dài trong nhiều năm. Đến thời điểm thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các Sở, ngành, UBND TP. Hải Dương cắm mốc giới, bàn giao đất cho Công ty Nam Cường với tổng diện tích 77.127,82m2 (tương đương với 72,3% theo Quyết định giao đất số 512/QĐ-UBND ngày 6/2/2009 của UBND tỉnh Hải Dương) đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (gồm: đợt 1 ngày 18/1/2017, diện tích 63.432,2m2; đợt 2 ngày 20/12/2018, diện tích 6.661,9m2; đợt 3 ngày 10/5/2019, diện tích 1.572m2; đợt 4 ngày 6/12/2019, diện tích 2.480m2; đợt 5 ngày 15/1/2020, diện tích 2.350,2m2; đợt 6 ngày 17/6/2020, diện tích 3,66m2; đợt 7 ngày 13/8/2020, diện tích 627,86m2), còn lại 29.447,68m2 chưa giải phóng được mặt bằng".

Căn cứ vào quy định của pháp luật và thực tế tại dự án như trên, Kết luận Thanh tra đã đánh giá: "Việc UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 19/1/2016 phê duyệt phương án thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích 10,6575ha giao bổ sung cho Công ty Nam Cường (tại Quyết định 512/QĐ-UBND ngày 6/9/2009) xây dựng dự án Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương theo cơ chế sử dụng quỹ đất để thực hiện để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng để bù vào phần diện tích đất còn thiếu theo các Quyết định giao đất của Thủ tướng Chính phủ do UBND tỉnh Hải Dương thu hồi một số diện tích đất để thực hiện dự án khác, với đơn giá 81.000 đồng/m2 (áp dụng theo giá đất tại thời điểm năm 2003 được UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thanh toán cho Nhà đầu tư theo cơ chế sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng của Dự án Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương) là không có cơ sở, không đúng với quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ: Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm có quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất thì giá tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm bàn giao đất thực tế".

Như vậy, Kết luận của Thanh tra Chính phủ được căn cứ trên quy định của pháp luật là khoản 2 Điều 4 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, khoản 1 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 và thời điểm bàn giao đất thực tế của Dự án.

Tuy nhiên, Dự án Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương (trong đó bao gồm diện tích 10,6ha khu Bắc đường 52) thực hiện theo cơ chế sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất và tính giá trị công trình đổi đất được tính cùng thời điểm phê duyệt dự án (năm 2003) theo Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

Cụ thể áp dụng việc tính giá đất cho Dự án Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương đã được thực hiện như sau:

Về giá trị đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng (Dự án 7 tuyến đường chính):

Ngày 30/1/2002, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 286/QĐ-UB về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Xây dựng hệ thống đường giao thông chính trong Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương. Phê duyệt khái toán tổng vốn đầu tư: 290.532.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi tỷ, năm trăm ba hai triệu đồng).

Ngày 30/12/2002, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 6200/QĐ-UB về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án Xây dựng hệ thống đường giao thông chính trong Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương. Phê duyệt khái toán tổng vốn đầu tư: 290.532.798.000 đồng (Hai trăm chín mươi tỷ, năm trăm ba hai triệu, bảy trăm chính tám nghìn đồng).

Ngày 15/7/2003, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UB về việc phê duyệt tổng dự toán Xây dựng hệ thống đường giao thông chính trong Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương. Phê duyệt khái toán tổng vốn đầu tư: 272.717.744.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai tỷ, bảy trăm mười bảy triệu, bảy trăm bốn bốn nghìn đồng).

Đến nay, Tập đoàn Nam Cường đã bàn giao và quyết toán giai đoạn I (Dự án 7 tuyến đường chính) với tổng giá trị được Kiểm toán Nhà nước xác nhận là: 261,3 tỷ đồng.

Về phê duyệt giá đất cho Dự án Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương:

Ngày 30/12/2002, UBND tỉnh Hải Dương có Văn bản số 1095/CV-UB gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin thực hiện dự án Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương. Ngày 8/1/2003, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 116/VPCP-NN về việc xác định giá đất trả cho nhà đầu tư Dự án Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương. Ngày 3/3/2003, UBND tỉnh Hải Dương có Văn bản số 150/CV-UB gửi Bộ Tài chính, Cục công sản về việc xác định giá đất thu của nhà đầu tư Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương. Ngày 10/3/2003, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 621/QĐ-UB về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương. Đơn giá thu tiền sử dụng đất được xác định là 81.000đồng/m2.

Như vậy, đơn giá theo mục đích sử dụng mới của khu đất và tính đầy đủ các yếu tố theo quy định của pháp luật để áp dụng đơn giá đất năm 2003 là 81.000 đồng/m2.

Về cơ chế áp dụng đối với diện tích 10,6ha đất khu dân cư Bắc đường 52m thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương

Ngày 6/2/2009, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất bổ sung cho Công ty Nam Cường để xây dựng Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương, diện tích đất là 106.575,5m2. Ngày 24/4/2009, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 1519/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương bao gồm diện tích đất khu dân cư Bắc đường 52m; tạm tính đơn giá tiền sử dụng đất đối với khu đất bổ sung Bắc đường 52 là 81.000 đồng/m2.

Kết luận Thanh tra số 174/KL-TTCP ngày 25/1/2014 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Hải Dương (thời kỳ 2002 - 2012), trong đó: Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hải Dương thực hiện giao 10,6575ha đất khi chuyển chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Bắc đường 52 do UBND TP. Hải Dương làm chủ đầu tư sang Công ty Nam Cường theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận Thanh tra số 174/KL-TTCP, ngày 12/08/2015, UBND tỉnh Hải Dương có Văn bản số 1815/UBND-VP báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý một số vướng mắc trong quá trình thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, trong đó có nội dung: "đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép giao bổ sung diện tích 10,6575ha đất Khu đô thị Bắc đường 52m vào Khu đô thị phía Tây, TP. Hải Dương cho Công ty Nam Cường đầu tư xây dựng theo cơ chế sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng với đơn giá thu tiền sử dụng đất là 81.000 đồng/m2".

Ngày 24/8/2015, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6643/VPCP-V.I gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lấy ý kiến về nội dung đề nghị của UBND tỉnh Hải Dương.

Ngày 4/9/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3697/BTNMT-TTr; Ngày 16/9/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 6511/KHĐT-TTr; Ngày 9/10/2015, Bộ Tài chính có Văn bản số 14228/BTC-ĐT đều thống nhất, đồng ý với nội dung kiến nghị của UBND tỉnh Hải Dương tại Văn bản số 1815/UBND-VP ngày 12/8/2015.

Sau khi tổng hợp, xem xét ý kiến của các Bộ, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8449/VPCP-V.I ngày 16/10/2015 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ: "đồng ý với kiến nghị của UBND tỉnh Hải Dương tại Văn bản số 1815/UBND-VP ngày 12/8/2015 về một số vướng mắc trong việc thực hiện xử lý sau thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Hải Dương".

Căn cứ vào Văn bản số 8449/VPCP-V.I ngày 16/10/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 19/1/2016 phê duyệt phương án thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích 10,6575ha giao bổ sung cho Tập đoàn Nam Cường để xây dựng Khu đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương là 81.000 đồng/m2 (không bao gồm kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng).

Ngày 31/3/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 856/KL-TTCP, trong đó có đánh giá: "Như vậy, việc UBND tỉnh Hải Dương thực hiện việc giao 10,6575ha đất tại Dự án khu đô thị Bắc đường 52m do UBND TP. Hải Dương làm chủ đầu tư sang Công ty Nam Cường theo cơ chế sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 8449/VPCP-V.I ngày 16/10/2015 của Văn phòng Chính phủ".

Như vậy, việc giao đất và áp dụng đơn giá tính thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 10,6ha giao bổ sung cho Tập đoàn Nam Cường để xây dựng Khu đô thị mới phía Tây của UBND tỉnh Hải Dương theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 19/1/2016 là có cơ sở và đúng với các quy định của pháp luật về cơ chế sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

Về việc rà soát đơn giá theo kiến nghị tại Kết luận Thanh tra số 856/KL-TTCP

Theo nội dung Kết luận Thanh tra số 856/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ đánh giá: "Việc UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 19/1/2016 phê duyệt phương án thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất 10,6575ha giao bổ sung cho Công ty Nam Cường (tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 6/9/2009) xây dựng Dự án Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương theo cơ chế sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng để bù vào phần diện tích còn thiếu theo các Quyết định giao đất của Thủ tướng Chính phủ do UBND tỉnh Hải Dương thu hồi một số diện tích đất để thực hiện dự án khác, với đơn giá 81.000 đồng/m2 (áp dụng theo giá đất tại thời điểm năm 2003 được UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thanh toán cho nhà đầu tư theo cơ chế sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng của Dự án Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương) là không có cơ sở, không đúng với quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ".

Tuy nhiên, Dự án Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây TP. Hải Dương (trong đó có phần diện tích đất 10,6575ha giao bổ sung) là dự án thực hiện theo cơ chế sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, do đó không thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng theo Điều 2 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP quy định:

"Đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất

1. Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào mục đích sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở.

b) Tổ chức kinh tế được giao đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê.

c) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước được giao đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh.

d) Tổ chức kinh tế được giao đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.

đ) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được giao đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh theo quy định của Chính phủ.

e) Tổ chức kinh tế được giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.

g) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư”.

Khi Nhà nước giao đất để thực hiện theo cơ chế sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, việc tính tiền sử dụng đất được quy định tại Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000; Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28/09/2001; Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003.

Đối tượng áp dụng theo Điều 8 Nghị định 04/2000/NĐ-CP quy định:

“Đối tượng được giao đất có thu tiền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để làm nhà ở.

2. Tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê.

3. Tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.

4. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định".

Khi ban hành Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cơ chế sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng không còn được Nhà nước quy định và áp dụng. Do đó, việc áp dụng Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 để xem xét, đánh giá, rà soát lại đơn giá tính tiền sử dụng đất cho dự án thực hiện theo cơ chế sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng (dự án Khu thương mại - du lịch - văn hóa và đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương) là chưa phù hợp với tính chất của Dự án.

Với nội dung giải trình nêu trên, Tập đoàn Nam Cường đã chính thức đề nghị Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương xem xét, rà soát và chấp thuận: Đơn giá đất áp dụng cho diện tích đất khu dân cư Bắc đường 52m theo chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8449/VPCP-V.I ngày 16/10/2015, Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt phương án thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích 10,6575ha đất giao bổ sung cho Tập đoàn Nam Cường với đơn giá 81.000 đồng/m2 là đã tính đúng, tính đủ, đúng thời điểm theo quy định của pháp luật./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top