Aa

Chủ tịch Lâm Đồng chỉ đạo thu hồi quyết định của Chủ tịch Bảo Lộc tại khu đất công do bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh thâu tóm

Trung Hiếu
Trung Hiếu trunghieu.ntdtv@gmail.com
Thứ Năm, 17/03/2022 - 06:24

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh khiếu nại là có cơ sở, nên chỉ đạo thu hồi quyết định của Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc về việc giải quyết đơn thư của bà Linh.

Thông tin này được UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết tại văn bản số 203/QĐ-UBND quyết định về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh (lần hai).

Theo đó, nội dung đơn là bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh khiếu nại quyết định số 4113/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, về việc giải quyết đơn của bà liên quan đến việc yêu cầu được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở lâu dài đối với diện tích 25.689,9 m2 đất tại thửa số 728 và số 1893, tờ bản đồ số 19, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc.

Kết quả giải quyết của người giải quyết lần đầu khiếu nại của bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh đã được Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc xem xét, giải quyết tại Quyết định số 4113/QĐ-UBND-ĐĐ ngày 10/12/2021 với nội dung không chấp nhận khiếu nại.

Tuy nhiên, kết quả xác minh đơn thư cho thấy, nguồn gốc diện tích 25.689,9 m2 đất tại thửa số 728 và số 1893, tờ bản đồ số 19, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc mà bà Linh đang có đơn khiếu nại là đất của Nhà nước, trước đây cho Công ty chè Lâm Đồng (doanh nghiệp nhà nước) thuê đất (với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm) để sử dụng vào mục đích làm nhà máy chế biến chè vào văn phòng làm việc từ năm 1997, 2002.

Năm 2005, 2006, 2007, Công ty chè Lâm Đồng cổ phần hóa các nhà máy chè, văn phòng làm việc chuyển về trực thuộc các Công ty cổ phần chè Cầu Đất - Đà Lạt, Công ty cổ phần chè cà phê Di Linh, Công ty cổ phần chè Minh Rồng, Công ty cổ phần trà Rồng Vàng, Công ty cổ phần chè Lâm Đồng, Công ty cổ phần chè Hà Giang và Công ty cổ phần chè 1/5 (nay là công ty cổ phần chè Ngọc Bảo) được nhà nước tiếp tục cho thuê đất (với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm) để sử dụng vào mục đích làm văn phòng làm việc, nhà máy chè chế biến, sản xuất trà.

Công ty cổ phần chè Ngọc Bảo (trước đây là Công ty chè Hà Giang và Công ty Cổ phần chè 1/5) được UBND tỉnh cho chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần đối với diện tích 14.697m2 thuộc thửa đất số 729 (thửa mới 1893), tờ bản đồ số 19, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc theo quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh. Công ty cổ phần trà Rồng Vàng được UBND tỉnh cho chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần đối với diện tích 10.992,9m2 thuộc thửa số 728, tờ bản đồ số 19 (F136.II.D), phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc theo Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh.

Sau đó, Công ty cổ phần chè Ngọc Bảo và Công ty cổ phần trà Rồng Vàng đã chuyền nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản găn liền với đất tại thửa số 728, 729 (thửa mới 1893), tờ bản đồ số 19 (F136.II.D), phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc cho một doanh nghiệp vào ngày 14/11/2018 và ngày 20/3/2019.

Ngày 14/12/2020, doanh nghiệp này chuyền nhượng quyền sử dụng đất thuê (chuyển nhượng quyền thuê đất) và tài sản gắn liền với đất tại 2 vị trí (gồm: thửa số 728 và thửa số 1893, tờ bản đồ số 19, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) trên cho bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh theo quy định tại khoản 2 Điều 174 của Luật Đất đai năm 2013 thì tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất cho thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì được "quyền chuyển quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất".

Sau khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh được UBND tỉnh chấp thuận cho bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh không tiếp tục thực hiện việc sử dụng đất để làm nhà máy chế biến chè Hà Giang và Rồng Vàng với loại đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (tại các thửa số 728 và 1893, tờ bản đồ số 19, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc) theo các Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 28/5/2005, số 1651/QĐ-UBND ngày 1/7/2005 của UBND tỉnh. Việc quản lý, sử dụng các diện tích đất này thực hiện theo quy định hiện hành và quy hoạch sử dụng đất của thành phố Bảo Lộc đã được cấp có thâm quyền phê duyệt tại văn bản số 2099/UBND-ĐC ngày 8/4/2021.

Qua kiểm tra thì vị trí, diện tích đất của bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh xin chuyển mục đích phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thành phố Bảo Lộc đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 26/4/2019; quy hoạch chỉ tiết phân khu xây dựng phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc được UBND TP Bảo Lộc phê duyệt tại Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 24/1/2014 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bảo Lộc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 24/2/2021.

Qua đối thoại, ông Võ Quang Vũ (người được bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh ủy quyền) thống nhất với nội dung kết quả thâm tra, xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND TP Bảo Lộc giữ nguyên quan điểm giải quyết tại Quyết định số 4113/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc.

Theo kết luận của UBND tỉnh Lâm Đồng, việc bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh khiếu nại Quyết định số 4113/QĐ-UBND-ĐĐ ngày 10/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc là có cơ sở để xem xét giải quyết. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định giao UBND TP Bảo Lộc thu hồi Quyết định số 4113/QĐ-UBND-ĐĐ ngày 10/12/2021 của Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh. Đồng thời, thực hiện chuyền mục đích sử dụng đất cho bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh (theo nội dung đơn của bà Linh) nhằm chấm dứt khiếu nại.

Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Điều 12. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Hình thức chuyển mục đích sử dụng đất chỉ áp dụng đối với nhà, đất do doanh nghiệp quản lý, sử dụng. Việc chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Riêng việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

Trường hợp doanh nghiệp liên doanh, liên kết với nhà đầu tư khác để thực hiện dự án đầu tư khi chuyển mục đích sử dụng đất, việc lựa chọn nhà đầu tư để liên doanh, liên kết thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Căn cứ phương án được cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Nghị định này phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và pháp luật về quản lý thuế.

Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời hạn thuê khi chuyển mục đích sử dụng đất được nộp vào ngân sách trung ương (đối với nhà, đất do doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý), nộp vào ngân sách địa phương (đối với nhà, đất do doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý) theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top