Aa

Phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bản sắc

Việt Khoa
Việt Khoa tranvietkhoa1987@gmail.com
Thứ Hai, 18/10/2021 - 06:20

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định 1120/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để tiếp tục xây dựng phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bản sắc, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ của Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam, bám sát tình hình thực tế và đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình mới, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình xây dựng Kế hoạch, các nhiệm vụ cụ thể được Bộ Xây dựng xác định như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực kiến trúc (xây dựng cơ chế chính sách, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật) đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội; hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực kiến trúc.

Thứ hai, xây dựng đề án bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan quản lý Nhà nước lĩnh vực kiến trúc.

Thứ ba, xây dựng đề án phát triển kiến trúc bền vững, đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và thiên tai; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kiến trúc và quản lý hành nghề kiến trúc; đề án Chuyển đổi số trong lĩnh vực kiến trúc.

Thứ tư, xây dựng đề án thúc đẩy xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển kiến trúc Việt Nam, nâng cao chất lượng thiết kế, đảm bảo phát triển bền vững.

Thứ năm, xây dựng kế hoạch chương trình quảng bá, phát triển kiến trúc Việt Nam ra thế giới./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top