Aa

Quảng Nam: Mở “lối ra” cho các dự án của Bách Đạt An

Thứ Tư, 13/04/2022 - 16:30

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang về việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vào ngày 4/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn, các Thành viên Tổ công tác được thành lập tại Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Bách Đạt An.

Một dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Quảng Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo Công ty Cổ phần Bách Đạt An báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận: Các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo; UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác để hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An, Tổ công tác thường xuyên phối hợp, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn để kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Giao Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn Nguyễn Xuân Hà, Tổ phó thường trực Tổ công tác tập trung, tích cực chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các phòng, đơn vị, địa phương liên quan thuộc thị xã Điện Bàn rà soát các tồn tại, vướng mắc, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số 238-TB/TU ngày 20/9/2021, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6670/UBND-NC ngày 27/9/2021, Kết luận Thanh tra số 12/KL-TTT ngày 16/8/2021 của Thanh tra tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 489/TB-UBND ngày 29/10/2021.

Trong đó, tập trung rà soát, phân loại từng trường hợp tồn tại, vướng mắc của từng dự án cụ thể để tập trung tháo gỡ, giải quyết; trường hợp cần thiết, tập hợp, củng cố hồ sơ, thủ tục để tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng, đơn vị liên quan khẩn trương trình phê duyệt quyết toán các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (theo từng phương án hoặc từng phần đã thực hiện của mỗi phương án) để làm cơ sở cho nhà đầu tư khấu trừ thực hiện nghĩa vụ tài chính. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ phó Tổ công tác thường xuyên phối hợp, hỗ trợ ông Nguyễn Xuân Hà trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Quảng Nam đã nhiều lần tổ chức họp để tìm lối ra cho các dự án đầu tư khu đô thị tại thị xã Điện bàn, nhất là đối với các dự án đầu tư theo hình thức BT ký kết với Công ty Cổ Phần Bách Đạt An.

Công ty Cổ phần Bách Đạt An rà soát cụ thể các tồn tại, vướng mắc và quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) của từng dự án; phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết, gửi Sở Xây dựng kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh loại bỏ các khu vực không thể giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án hoặc điều chỉnh thành đất hiện trạng chỉnh trang; làm căn cứ điều chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan để đảm bảo sớm hoàn thành, kết thúc dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 64/TB-UBND ngày 09/3/2022; trong đó lưu ý, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ đời sống người dân và khớp nối với hạ tầng chung của khu vực. Đồng thời, phải xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian cụ thể, tích cực triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công trình tại các khu vực đã đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất, đảm bảo điều kiện thi công và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (toàn bộ hoặc từng phần) đối với các khu vực đảm bảo điều kiện theo quy định.

Đối với dự án Tuyến đường nối Tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, thị xã Điện Bàn, lý trình Km2+487,7 - Km4+378,85 theo hình thức hợp đồng BT và các dự án đối ứng thanh toán dự án BT, UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương làm việc với Công ty Cổ phần Bách Đạt An rà soát, ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng BT theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1297/UBND-KTN ngày 13/3/2019 và khoản 5 Thông báo số 489/TB-UBND ngày 29/10/2021.

Sở Tài chính khẩn trương thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Tuyến đường nối Tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, thị xã Điện Bàn, lý trình Km2+487,7 - Km4+378,85. Trong thời gian chưa hoàn thành công tác phê duyệt quyết toán, có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh để thông báo giá trị tạm tính của dự án sẽ được thanh toán bằng tiền sử dụng đất các dự án Khu dân cư An Cư 1 và Khu đô thị Sentosa Riverside (ghi thu, ghi chi) làm căn cứ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 1) dự án Khu dân cư An Cư 1 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 16 Thông báo số 104/TB-UBND ngày 30/3/2022. Cục Thuế tỉnh kiểm tra, rà soát lại các khoản nghĩa vụ tài chính đã thực hiện đối với dự án Khu dân cư An Cư 1 và Khu đô thị Sentosa Riverside (nếu có), trường hợp thu dư hoặc thu không đúng quy định thì lập thủ tục hoàn trả lại cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các dự án khác.

Sau khi hồ sơ quyết toán dự án Tuyến đường nối Tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, thị xã Điện Bàn, lý trình Km2+487,7 - Km4+378,85 được phê duyệt, UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Công ty Cổ phần Bách Đạt An, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan đối chiếu số liệu, thực hiện thủ tục ghi thu, ghi chi để hoàn thành nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư liên quan đến dự án BT và dự án đối ứng thanh toán dự án BT theo quy định.

Người mua đất tại các dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An liên tục tập trung gây áp lực với chính quyền địa phương.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Quản lý) bàn giao hồ sơ, ranh giới, phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò cho Sở Xây dựng để chủ trì, cùng với Ban Quản lý, UBND thị xã Điện Bàn, các Sở, ngành và chủ đầu tư dự án khu dân cư, khu đô thị liên quan (cả phía Tây và phía Đông sông Cổ Cò) rà soát các đồ án quy hoạch chi tiết của các dự án để đề xuất phương án giải quyết đối với các khu vực chồng lấn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và ranh giới đầu tư, thực hiện dự án (nếu có). Trước mắt, tập trung rà soát để giải quyết đối với các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Đồng thời, chủ trì, cùng với UBND thị xã Điện Bàn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Bách Đạt An và các hộ dân liên quan để xem xét, giải quyết các đối với các hộ dân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Sentosa Riverside bị ảnh hưởng bởi dự án Cầu Thôn 3 (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn).

Sở Giao thông vận tải khẩn trương chủ trì, cùng với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, UBND thị xã Điện Bàn và các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty Cổ phần Bách Đạt An hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao hiện trạng sau khi thi công dự án Nạo vét sông Cổ Cò Km14+000 - Km16+000 để Ban Quản lý tiếp tục triển khai thực hiện theo dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò và quyết toán hoàn thành dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng, Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư, thường xuyên theo dõi, đôn đốc và chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND thị xã Điện Bàn hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Định kỳ chủ trì tổ chức làm việc giữa Tổ công tác với Công ty Cổ phần Bách Đạt An để kịp thời nắm bắt, đề xuất xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn, Công ty Cổ phần Bách Đạt An trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng dự án; đôn đốc chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan (nếu có) và khẩn trương triển khai thi công hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ, thực hiện các nghĩa vụ về tài chính; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; nhất là các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riverside…

Phong tỏa tài khoản, cưỡng chế thuế Công ty Bách Đạt An

Ngày 7/4, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Bách Đạt An (địa chỉ tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, được mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (chi nhánh Đà Nẵng) để thi hành thông báo tiền thuế nợ đã quá thời hạn (90 ngày). Số tiền bị cưỡng chế hơn 28 tỷ đồng, thời gian hiệu lực của quyết định cưỡng chế là 30 ngày (kể từ ngày 7/4 đến ngày 6/5). Với quyết định này, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (chi nhánh Đà Nẵng) có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản của Công ty Cổ phần Bách Đạt An nộp về tài khoản của Kho bạc Nhà nước Điện Bàn. “Trong trường hợp số tiền trong tài khoản của Công ty Cổ phần Bách Đạt An nhỏ hơn số tiền quyết định cưỡng chế thì Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (chi nhánh Đà Nẵng) vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của Công ty Cổ phần Bách Đạt An trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cũng đã quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp phong tỏa tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Bách Đạt An (mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Sông Hàn).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top